תקנון

 

תקנון

1.         מועד ומקום המרוץ

             1.1      המרוץ יערך ביום שבת, 4/4/20

 1.2      מקום הכינוס יערך באצטדיון האתלטיקה של בית ספר רוטנברג ברמת השרון שברחוב הזית, רמת השרון.

 1.3      הזינוקים והסיום של מקצי הריצה השונים, יתקיימו בכיכר שבטי ישראל/הזית  הנושק לאצטדיון האתלטיקה.

2.         מקצי המרוץ ושעות הזינוק

             2.2      מקצה תחרותי 10 ק"מ, שיוזנק בשעה 08:20.

             2.3      מקצה תחרותי 5 ק"מ שיוזנק בשעה 08:25

             2.3      מקצה תחרותי 2 ק"מ ילדים ונוער שיוזנק בשעה 07:45.

             2.4      מקצה עממי 2 ק"מ שיוזנק בשעה 07:50.

             2.5      מקצה עממי 200 מ"ר פעוטות שיוזנק, בתוך אצטדיון האתלטיקה, במהלך האירוע  (תינתן על כך הודעה על-ידי הכרוז)

3.         תנאי השתתפות במקצי המרוץ

             3.1      ההשתתפות במקצי המרוץ השונים הינה על אחריותו הבלעדית של הרץ המשתתף. בעצם הירשמו למרוץ, מצהיר   ומתחייב הנרשם כי הוא כשיר ובריא וכי אין כל מניעה רפואית או אחרת להשתתפותו במרוץ, כי ידוע לו שלמארגני המרוץ ולמי מטעמם אין  כל אחריות כלפיו בכל הנוגע לנזק ו/או פגיעה שיגרמו לו מכל מין וסוג שהוא כפועל יוצא מהשתתפותו במרוץ וכי אין לו – והוא מוותר בזאת – על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מארגני המרוץ או מי מטעמם בכל הנוגע והקשור לנזק ו/או פגיעה שיגרמו, אם וככל ויגרמו לו.

             3.2      הגיל  המינימאלי להשתתפות במקצה 10 ק"מ הוא מי שמלאו לו, במועד המרוץ, 10 שנים לכל הפחות. הגיל המינימאלי ל 5 ק"מ הוא 8 שנים . מקצה 2 ק"מ תחרותי ילדים ונוער נועד לילדים מגיל 6 ועד גיל 14 בלבד.

             3.3      הריצה במקצים התחרותיים תהא מותרת רק למי שממלא אחר כל התנאים המפורטים להלן ובמצטבר:  א. נרשם למרוץ ושמו ופרטיו מופיעים, במועד המרוץ, ברשימות המארגנים ומודדי הזמנים; ב. הוא עונד שבב מדידת זמנים של המרוץ וכן מספר חזה של המרוץ שנתקבלו לידיו בהסתמך על הרשמה שביצע למרוץ ואשר נושאת את שמו ופרטיו. מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל לא יורשה לרוץ במקצי המרוץ והמארגנים יהיו רשאים למנוע ממנו לרוץ ולהורידו ממסלול הריצה.    בכל מקרה, מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל – יפסל ותוצאתו לא תימדד.

             3.4      רץ שפרטי רישומו אינם נכונים – עלול להיפסל ותוצאתו לא תחשב ולא תעמוד לו כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המארגנים.

4.       מועדי ותנאי רישום

4.1      ההרשמה למקצי הרישום למרוץ תתבצע דרך עמוד ההרשמה באתר האינטרנט של המרוץ בכתובת  http://merotz.sport-hasharon.co.il/.

 4.2      עלויות ומועדי הרישום למקצי המרוץ הם כקבוע בעמוד "עלויות והרשמה" בכתובת: עלויות_והרשמהhttp://merotz.sport-hasharon.co.il//

5.         קביעת זוכים ופרסים

             5.1      הזוכים במקצים השונים המפורטים באתר המרוץ, יקבעו בהתאם לקריטריון הקבוע בחוקי ה – IAAF, היינו: לפי "זמן ירית הזינוק" (=gun time) ולא לפי "זמן הצ'יפ" (=chip time). מומלץ, איפוא, לרצים המהירים שהינם בעלי פוטנציאל לזכות באחד המקומות הראשונים במקצה אליו הם שייכים - להתייצב בשורה הראשונה של קו הזינוק.

             5.2      הזוכים שיוכרזו כזוכים במקצים השונים יהיו זכאים לפרסים ולגביעים כמפורט באתר המרוץ.

             5.3      רק מי שבמועד המרוץ הינו אזרח ותושב ישראל - יהא זכאי לפרס.

6.         ביטול רישום והחלפות      

             6.1      מי שנרשם לאחד ממקצי המרוץ התחרותיים יהא רשאי לבטל את רישומו עד ליום 29.3.2019 (להלן: "המועד האחרון  לביטול") ובלבד שיפעל בהתאם להנחיות מארגני המרוץ ביחס לביטול ההרשמה.  מילא הנרשם את הנחיות מארגני המרוץ ביחס לביטול ההרשמה – יהא הנרשם זכאי להחזר סכום ההשתתפות ששילם בפועל בגין הרשמתו למרוץ בניכוי סך של 20 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה.  לאחר המועד האחרון לביטול לא ניתן יהא לבטל את הרישום למרוץ ו/או לקבל החזר כספי כלשהו בגין אי השתתפות.
* על מנת לבטל את ההרשמה יש לפנות ל "צור קשר"          

6.2      רץ המבקש לשנות, לתקן ו/או לעדכן את פרטי הרשמתו ולרבות החלפתו ברץ אחר – יהא רשאי לעשות כן עד לתאריך 29/3/19 
ובהתאם להנחיות המארגנים. לאחר תאריך זה לא תתקבלנה שום פניה בנושא זה ולא ניתן יהא לבצע שינוי, תיקון ו/או עדכון פרטי הרשמה ולרבות שלא החלפת רצים. 
להעברת מקצה יש למלא ולשלוח טופס שינויים. יש לפנות ל "צור קשר" 

 

7.         ערכת ריצה

             7.1      באחריות כל משתתף שנרשם למרוץ ואשר מופיע ברשימות המארגנים, ליטול לידיו את ערכת הריצה הכוללת, בין                               היתר: מספר חזה ושבב מדידת ריצה וכן חולצת מרוץ (להלן:"ערכת המרוץ"). 

              7.2     החולצה המוענקת בערכת המשתתף, מוענקת כמתנה והמשתתף לא נדרש לשלם עבורה תשלום כלשהו.   אין באפשרות המארגנים להתחייב למידת חולצה המותאמת למשתתף ו/או לשמור למשתתף מידת חולצה מסוימת. למשתתף לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המארגנים אם משתתף יקבל לידיו חולצה שאינה במידה המתאימה לו ולמארגנים אין כל אחריות בעניין זה ולרבות שלא לעניין טיב החולצה הניתנת במתנה.

 

8.         שינוי מועד המרוץ

             8.1      ככל שלא ניתן יהא לערוך את המרוץ ביום שבת עקב ארוע שאינו בשליטת המארגנים, כגון: מזג אוויר סוער, הנחיות המשטרה, הנחיות פקוד העורף, ארוע פח"ע וכיוצא באלו – ידחה מועד המרוץ, במידת האפשר,  למועד אפשרי אחר. 

 

9.         ביטוח, פינוי ואחריות

             9.1      המארגנים אינם עורכים ביטוח לרצים ולמשתתפים במרוץ. על כל רץ חלה האחריות לבטח את עצמו לרבות בביטוח       בהתאם להוראות חוק הספורט, התשמ"ח – 1988.

             9.2      רץ ו/או משתתף שפונה באמצעות אמבולנס ישא בשיעור של 50% מעלות הפינוי וזאת בלא לגרוע ו/או למעט מהסדר הקיים לו עם קופת חולים או עם חברת ביטוח – ככל שקיים לו.   

             9.3      ככל שחלה על רץ ו/או משתתף לערוך בדיקות רפואיות בהתאם לקבוע בתקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשנ"ז – 1997 – עליו לעשות כן על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים.

             9.4      אין אחריות למארגנים על כל אובדן, הפסד ו/או נזק שיגרמו לרכושו ולציודו של משתתף ו/או רץ וכל משתתף ו/או רץ אחראי באופן בלעדי לשמירה על רכושו ועל ציודו.